ДепартаментРоманистика и германистика

 

Ръководител

 

гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

корпус 2, офис 201

тел: 02/8110 351; в. 22012

e-mail: mkaradjounkova@nbu.bg

 

Приемно време:

понеделник-11:00-13:00ч.

вторник-14:30-16:30ч.

сряда-13:00-15:00ч.

 

 

Секретар-специалист

Нели Харалампиева

корпус 2, офис 201

тел: 02/8110 371; в. 22011

email: nharalampieva@nbu.bgПриемно време:

понеделник - 09:00-13:00ч.

сряда - 13.00-17.30 ч.

 

 

Департамент „Романистика и германистика“ е учреден с решение на Академичния съвет на НБУ през март 2012 г. след разделянето на департамент „Чужди езици и литератури“.

 

Научноизследователската дейност на департамент „Романистика и германистика” е съсредоточена върху теоретичните и приложните аспекти на общото и съпоставителното езикознание, теорията и практиката на превода, методиката на чуждоезиковото обучение, използването на информационните и комуникационните технологии в преподаването и обучението по чужд език, както и върху немскоезичната, френскоезичната, испаноезичната и италианската литература и култура. Департаментът разработва учебни материали за обучение по немски, френски, испански и италиански език.

 

Департаментът осигурява обучението по немски, испански, френски и италиански език на студенти и докторанти в НБУ, както и на външни потребители.

 

Департаментът има сключени договор с Институт Сервантес, София, за провеждане на сертификатни изпити по испански език за международно признатата диплома DELE и с Австрийската служба за културен обмен за придобиване на австрийска диплома ÖSD.

 

Департамент „Романистика и германистика” работи и като методически център за изготвяне на програми за обучение по немски, испански, френски и италиански език, за въвеждане на съвременни методи на преподаване и повишаване на качеството на чуждоезиковото обучение. Преподавателите имат дългогодишен опит в разработването на речници и учебни системи по чужд език за българи: „Paso a Paso. Испански език за българи”, с автори В. Сиракова и Ст. Мичев; „Учебно пособие по немскоезична детска литература” на П. Стефанова, Е. Савова, А. Ламбова; учебен комплекс по немски език за седми клас /първи чужд език/ „Deutsch für dich“: учебник, работна тетрадка и ръководство за учителя с автори П. Стефанова и Е. Савова; учебен комплекс „Lagune (Книга за учителя и работни тетрадки Lagune 1, 2, 3)” на същите автори; учебен комплекс “Pom und Pam” на Н. Стоилкова и Р. Василева, “Découvrir et pratiquer le bulgare” (интерактивна система за изучаване на български език от франкофони) от Ц. Кръстева и др.

 

Департамент „Романистика и германистика“ публикува ежегодно юбилейни сборници, посветени на постиженията и заслугите на изтъкнати свои преподаватели, в които са включени статии на учени от страната и чужбина: „Чуждоезиковото обучение днес“, посветен на проф. Павлина Стефанова; „Времената отлитат, написаното остава”, в чест на доц. д-р Ани Леви, „Езикът – наука и практика”, в чест на проф. д.ф.н. Мария Грозева и т.н.

 

В годишника на Департамента участват преподаватели от департаментите „Англицистика” и „Романистика и германистика“, както и на докторанти, магистри и студенти от съответните програми.

 

От 2007 г. преподаватели, студенти и гости на НБУ обменят опит и споделят интереса си към Германия и немскоезичната култура в рамките на клуб „Приятели на немския език” към департамент „Романистика и германистика”. През 2014 г. към Департамента се създаде клубът „Приятели на Италия”, чийто пръв гост-лектор беше проф. Джузепе Дел’Агата от университета в Пиза.

 

Департаментът организира магистърски и докторантски семинари, които се провеждат веднъж в месеца. Постоянният семинар „Език и култура”, занимаващ се с теоретични и приложни аспекти на лингвистиката и културата, среща студенти и докторанти на Департамента с преподаватели и гост-лектори от страната и чужбина.

 

Департамент „Романистика и германистика” провежда сбирки и семинари съвместно с департамент „Англицистика”, както и с други вътрешноуниверситетски структури на НБУ. Преподавателите от двата департамента участват в ежегодно организираната Зимна школа по проблемите на обучението и общото образование по чужд език, която през 2014 година отбеляза своя 10-годишен юбилей.

 

Департаментът си сътрудничи с редица културни институции: Италианския културен институт, Гьоте институт, Австрийската служба за културен обмен, Австрийската библиотека, Испанския културен институт „Сервантес“.
По програмата за студентска мобилност „Еразъм“ той има сключени договори с университети в Полша, Испания, Турция, Белгия, Румъния, Словения, Италия, Гърция и Германия.

 

В момента се работи по проекта CEEPUS TRANS network с 16 университета за обмен на студенти и преподаватели, с ръководител проф. Мария Грозева, д.н.

 

Сключени са договори с елитни софийски училища за провеждане на педагогическа практика и стаж на студентите от бакалаварските програми към Департамента.

 

Преподавателите от департамент „Романистика и германистика” членуват в престижни национални и международни организации като: Дружеството на преподавателите по немски език в България; Асоциацията на испанистите в България; Националната комисия към МОН за изработване на зрелостните изпити по испански, френски, немски и италиански език; Международния съюз на преподавателите по немски език; Международен съюз на преподавателите по немски език; Асоциацията на преводачите в България; Международната асоциация на преподавателите по испански език и др.

 На 22 март Нов български университет отбелязва Международният ден на Франкофонията - празник на френския език и култура. Франкофонският център за академични постижения в НБУ е част от мрежа от Центрове за академично качество създадени по инициатива на Университетската агенция на Франкофонията.
Денят се отбелязва в 70 страни по света с над 890 млн. души население, над 200 милиона от които говорят френски.