ДепартаментРоманистика и германистика

Докторанти

ЖИВКО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

Публична защита на докторска дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор", с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет

Докторска програма "Германски езици (английски и немски език)", НБУ, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Германски езици (английски език)

Научно жури:

Председател на научното жури:

доц. д-р Борис Наймушин - НБУ - 2.1. Филология

Рецензенти:

проф. д-р Владимир Трендафилов - СУ "Св. Кл. Охридски" - 2.1. Филология

доц. д-р Борис Наймушин - НБУ - 2.1. Филология

Становища:

проф. д-р Румяна Тодорова - ШУ "Епископ К. Преславски" - 2.1. Филология

проф. дин Валерия Фол - БАН - 2.2. История и археология

доц. д-р Оксана Минаева - НБУ, 8.1. Теория на изкуствата

 

 

 • Име на докторанта
  Живко Димитров Христов
 • Тема на дисертацията
  Българското културно наследство на английски език - измерения на комуникативността
 • Научен ръководител
  доц. д-р Мария Стамболиева, доц. д-р Оксана Минаева
 • Дата и час на защитата
  24.11.2017 / 11:20
 • Зала
  Зала за екипна работа, Библиотеката на НБУ

Прикачени файлове

Калин Костадинов Василев

Публична защита на докторска дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет

Докторска програма "Методика на обучението по съвременни езици", НБУ
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (гръцки език), научна специалност Методика на обучението по съвременни езици


Научно жури:
Председател на Научното жури:
доц. д-р Елена Славчева Савова - НБУ – 1.3. Педагогика на обучението по (немски език);


Рецензенти:
доц. д-р Елена Славчева Савова - НБУ – 1.3. Педагогика на обучението по (немски език);
доц. д-р Владимир Николаев Владов - ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" – 2.1. Филология (литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия);

Становища:
проф. дпн Лиляна Александрова Грозданова – СУ "Св. Климент Охридски" – 2.1. Филология (германски езици);
проф. дн Димитър Веселинов Димитров – СУ "Св. Климент Охридски" – 2.1. Филология

доц. д-р Анелия Кирчева Бръмбарова – НБУ – 2.1. Филология (романски езици, френски език)

 • Име на докторанта
  Калин Костадинов Василев
 • Тема на дисертацията
  Фразеологизмите в обучението по съвременен гръцки език за българи
 • Научен ръководител
  проф. д-р Стойна Пороманска, НБУ
 • Дата и час на защитата
  14.11.2017 / 13:00
 • Зала
  зала 307, 3-ти етаж, 2-ри корпус

Прикачени файлове

Мариана Славева Гоцева

Публична защита на докторска дисертация за придобиване на научна и образователна степен „Доктор“ с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Германски езици“


Научно жури:
Председател на Научното жури:
доц. д-р Елена Борисова Тарашева - НБУ – 2.1. Филология;


Рецензенти:
проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – 2.1. Филология
доц. д-р Елена Борисова Тарашева - НБУ – 2.1. Филология;

Становища:
доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ – 2.1. Филология;
доц. д-р Борян Георгиев Янев – ПУ – 2.1. Филология;
доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин – НБУ – 2.1. Филология.

 

 • Име на докторанта
  Мариана Славева Гоцева
 • Тема на дисертацията
  Ролята на някои контекстуални фактори при усвояването на имплицитни и експлицитни знания и овладяването на английски като втори или чужд език
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Наймушин
 • Научен консултант
  проф. Мария Грозева - Минкова, д.ф.н.
 • Дата и час на защитата
  13.10.2017 / 14:40
 • Зала
  зала 304, втори корпус

Прикачени файлове

доц. д-р Янка Илиева Коева

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ
за присъждане на научната степен „доктор на науките“

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по немски език
област на висше образование 1. Педагогически науки
ДП "Методика на обучението по съвременни езици (немски език)"

Председател на Научното жури:
доц. д-р Елена Славчева Савова – НБУ

НАУЧНО ЖУРИ:

1. проф. Павлинка Стефанова Стефанова, д.н. - НБУ
2. доц. д-р Светлана Георгиева Димитрова-Гюзелева - НБУ
3. доц. д-р Елена Славчева Савова - НБУ
4. проф. д-р Даниела Тотева Стойчева - СУ "Св. Климент Охридски"
5. проф. д-р Марийка Николова Димитрова - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
6. проф. д-р Радослав Димитров Радев - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"
7. доц. д-р Нели Христова Митева - ШУ "Епископ Константин Преславски"

 • Име на докторанта
  доц. д-р Янка Илиева Коева
 • Тема на дисертацията
  Невродидактика в обучението по немски език като чужд
 • Научен ръководител
  -
 • Научен консултант
  -
 • Дата и час на защитата
  18.07.2017 / 14:00
 • Зала
  310, І-ви корпус на НБУ

Прикачени файлове

Добринка Тотева Тотева

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 2.1. Филология

Научна специалност: Германски езици (немски език)

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-396 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. доц. д-р Мария Стамболиева  

Членове:
1. проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова
2. проф. д-р Людмила Иванова
3. проф. д-р Марийка Димитрова
4. доц. д-р Катежина Попова

 

 • Име на докторанта
  Добринка Тотева Тотева
 • Тема на дисертацията
  Езикови средства за изразяване на подбудителност в български и немски език в деловата комуникация в туризма
 • Научен ръководител
  проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова
 • Дата и час на защитата
  04.10.2016 / 09:40
 • Зала
  зала 115, 2 корпус

Прикачени файлове

Албена Димитрова Стефанова
 • Име на докторанта
  Албена Димитрова Стефанова
 • Тема на дисертацията
  Формиране на комуникативна компетентност по английски език за специални цели чрез работа със специализиран текст
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Димитрова - Гюзелева
Георгиос Николас Папакалодукас

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по гръцки език

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-344 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. доц. д-р Анелия Бръмбарова

Членове:
1. доц. д-р Светлана Димитрова - Гюзелева
2. проф. дпн Лиляна Грозданова
3. проф. д-р Тодор Шопов
4. доц. д-р Владимир Владов

 • Име на докторанта
  Георгиос Николас Папакалодукас
 • Тема на дисертацията
  Методика на обучението по гръцки език
 • Научен ръководител
  проф. д-р Стойна Пороманска
 • Научен консултант
  проф. д-р Стойна Пороманска и доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  20.07.2016 / 11:20
 • Зала
  зала 405, корпус 2

Прикачени файлове

Даниела Василева Боянова-Минкова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.


Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по новогръцки език


Научно жури, назначено със заповед № З-РК-345 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. доц. д-р Анелия Бръмбарова 

Членове:
1. проф. Павлинка Стефанова, д.н
2. проф. дфн Димитър Димитров
3. проф. д-р Тодор Шопов
4. доц. д-р Борис Вунчев

 • Име на докторанта
  Даниела Василева Боянова - Минкова
 • Тема на дисертацията
  Интегративен лингводидактичен модел за специализирано обучение по новогръцки език
 • Научен ръководител
  проф. Павлина Стефанова д.н.
 • Дата и час на защитата
  14.07.2016 / 11:20
 • Зала
  зала 303, 2 Корпус, НБУ

Прикачени файлове

Станислава Петкова Илиева

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 2.1. Филология

Научна специалност: Германски езици (немски език)

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-297 на Ректора на НБУ, в състав:

 Председател:
1. проф. Иван Касабов, д.н.

Членове:
1. проф. д.ф.н.Мария Грозева-Минкова
2. проф. Емилия Денчева, д.н.
3. проф. д-р Марийка Димитрова
4. проф. д-р Борис Парашкевов 

 • Име на докторанта
  Станислава Петкова Илиева
 • Тема на дисертацията
  Анализ на немските модални частици denn и etwa в съпоставителен план с български език
 • Научен ръководител
  проф. д.н.ф. Мария Грозева-Минкова
 • Дата и час на защитата
  30.06.2016 / 11:20
 • Зала
  зала 307, 2 Корпус, НБУ

Прикачени файлове

Силвия Василева Василева

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 2.1. Филология научна специалност Германски езици (немски език)

 

Научен консултант: проф. д.ф.н. Мария Грозева

 

Научно жури:

 

проф. д-р Дияна Янкова - предстедател

проф. д.ф.н. Емилия Денчева

проф. д.ф.н. Мария Грозева

проф. д-р Марийка Димитрова

доц. д-р Детелина Георгиева

 

 

 • Име на докторанта
  Силвия Василева Василева
 • Тема на дисертацията
  Текстолингвистични особености на публицистични текстове с икономическа тематика на немски език в сравнение с български
 • Научен ръководител
  проф. д.ф.н. Мария Грозева-Минкова
 • Дата и час на защитата
  22.12.2015 / 09:30
 • Зала
  115, 2 корпус

Прикачени файлове

Рая Димитрова Райчева

Публична защита

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 2.1. Филология научна специалност (морфология и синтаксис - испански език)

 

Научен консултант: проф. д.ф.н. Мария Китова

 

Научно жури:

 

проф. д.ф.н. Евгения Вучева-Йорданова

проф. д.ф.н. Иван Кънчев

доц. д-р Донка Мангачева

проф. д.ф.н. Мария Китова-Василева

доц. д-р Нели Раданова

 

 • Име на докторанта
  Рая Димитрова Райчева
 • Тема на дисертацията
  Аналитични средства за изразяване на каузалност в съвременния испански език
 • Научен ръководител
  проф. д.ф.н. Мария Китова-Василева
 • Дата и час на защитата
  28.09.2015 / 11:00
 • Зала
  404 - 2 корпус

Прикачени файлове

Николай Марков Николов

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по английски език като чужд


Научно жури, назначено със заповед № З-РК-420 /10.08.2016 г. на Ректора на НБУ, в състав:

Председател:
1. проф. д-р Енчо Герганов


Членове:

1. доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

2. проф. дпн. Лиляна Грозданова

3. проф. дпн Тодор Шопов

4. доц. д-р Александър Илиев

 

 • Име на докторанта
  Николай Марков Николов
 • Тема на дисертацията
  Театрални техники за развиване на интерактивни говорни умения в обучението по английски език като чужд
 • Научен ръководител
  доц. д-р Светлана Димитрова – Гюзелева
 • Дата и час на защитата
  18.10.2016 / 13:00
 • Зала
  зала 310, корпус 2

Прикачени файлове

Димитрина Иванова Гергова

Публична защита

на дисертация за придобиване на образователна и научна степен "Доктор", с решение на Факултетния съвет на Магистърски факултет, НБУ.

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

Научна специалност: Методика на обучението по немски език

Научно жури, назначено със заповед № З-РК-423 /11.08.2016 г. на Ректора на НБУ, в състав:

Председател:
доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

Членове:

проф. Павлина Стефанова, дпн,

проф. д-р Даниела Стойчева

доц. д-⁠р Йорданка Симеонова

доц. д-⁠р Нели Митева

 

 

 • Име на докторанта
  Димитрина Иванова Гергова
 • Тема на дисертацията
  Оценяване по чужди езици в българското училище
 • Научен ръководител
  проф. Павлина Стефанова д.н.
 • Дата и час на защитата
  31.10.2016 / 11:20
 • Зала
  703, 2 Корпус

Прикачени файлове

Цветелина Иванова Господинова
 • Име на докторанта
  Цветелина Иванова Господинова
 • Тема на дисертацията
  Интреактивни методи в обучението по английски език (Ранно
 • Научен ръководител
  проф. Павлина Стефанова д.н.
гл. ас. Венета Сиракова

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 2.1. Филология (Теория и практика на превода) 

 

Научно жури:

 

проф. д.ф.н. Евгения Вучева – рецензия
доц. д-р Анушка Леви – рецензия
доц. д-р Борис Наймушин - становище
доц. д-р Даниела Кожухарова – становище
доц. д-р Анжелина Пенчева – становище

 • Име на докторанта
  гл. ас. Венета Сиракова
 • Тема на дисертацията
  (Не)видимост на преводача при превода на поезията на Габриела Мистрал (темата за майчинството)
 • Научен ръководител
  доц. д-р Борис Наймушин
 • Дата и час на защитата
  05.12.2013 / 13:00
 • Зала
  зала 102А, корпус 2

Прикачени файлове

Прикачени файлове - научен ръководител

Гл. ас. Милен Шипчанов

Публична защита

 

на дисертация за придобиване на научна и образователна степен "Доктор" с решение на Факултетен съвет на Магистърски факултет.

 

Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по чужд език

 

Научен консултант: доц. д-р Анелия Бръмбарова

 

Научно жури:

 

проф. д-р Димитър Веселинов
проф. д-р Тодор Шопов 
доц. д-р Йорданка Симеонова
доц. д-р Анелия Бръмбарова
проф. Павлина Стефанова, д.н.

 

 • Име на докторанта
  Милен Шипчанов
 • Тема на дисертацията
  Педагогическа медиация чрез персонален компютър в чуждоезиковото обучение (самостоятелна работа и контрол)
 • Научен ръководител
  доц. д-р Анелия Бръмбарова
 • Дата и час на защитата
  25.03.2013 / 10:00
 • Зала
  Заседателна зала, библиотека НБУ

Прикачени файлове