ДепартаментРоманистика и германистика

Конкурси

Академична длъжност доцент, ДВ брой 21 от 18 март 2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужди езици (немски език). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 21/18.03.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Елена Славчева Савова

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    15.09.2016 / 11:20
  • Зала
    304, корпус 2

Прикачени файлове