ДепартаментРоманистика и германистика

Проф. Павлина Стефанова (немски ез.)

Проф. Павлина Стефанова (немски ез.)

 

e-mail: p.stefanova@nbu.bg

 

Име:  проф. Павлина Стефанова д.н.
e-mail: p.stefanova@nbu.bg
Академична длъжност: професор
Научна степен: доктор на педагогическите науки
Основни изследователски интереси в областта на: Обучение по съвременни езици
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Дидактика и методика на обучението по съвременни езици, Концепции за учене и преподаване на езици, Европейски езикови политики, Теория на учебния комплекс,  Ранно чуждоезиково обучение, Оценяване на учебните постижения, Тестиране, Подготовка на учители по съвременни езици , Методология на педагогическите изследвания
Възможности за експертиза в областта на: Преподаване, учене, оценяване на постиженията по съвременни езици
Преподавателски интереси в областта на: Дидактика, Методика на обучението по съвременни  езици, Методи на изследване, Теория на учебника по чужд език
Образование: 
1970 - СУ „Св. Климент Охридски”, ФКНФ

Членство в организации:
Дружество на учителите по немски език в България  (BDV), 
Съюз на германистите в България (BGV),
Съюз по немски език като чужд (fadaf) ,
Международен съюз на учителите по немски език (IDV)

Участие в национални и международни проекти:
2010-2011 “The Common European Framework of Reference: cultural politics and educational influences”. The CEFR in Europe
2010 „Разработване на система за оценка на качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България”. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, рецензент на дейност 1 „Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи” за Културно-образователна област „Чужди езици” (немски език)
2007 „Учебникът по чужд  език в теорията и практика на ЧЕО в България” (финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ)

2006 – 2007 Международен проект „Mosaik“ на Гьоте-Институт, Германия за Югоизточна Европа
2006 „Развитие и сенсибилизиране на езиковото съзнание” (финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ)

2003 – 2005 „Теория и практика на обучението по немски език като чужд” – дистанционен обучителен курс за учители (проект на МОН и Гьоте-Институт София)

1999 -2002 „Квалификация на дипломиран начален учител за ранното чуждоезиково обучение” (финансиран от фондация „Отворено общество”)
1990-1995 „Културни стереотипи в обучението по чужд език”, международен проект по програма на ЮНЕСКО

По-важни публикации:
Стефанова П. (1983): Развитие на диалогичната реч на учениците в обучението по чужд (немски) език. ДИ “Народна просвета” , С., 95 с.

Baruch M., Cain A., De Pietro J., Ginter K., Regnier J., Simeonova Y., Stefanova. P., Tzaneva R. (1995): Stéréotipes culturels et apprentissage des langues. Etude pilotée scientifiquement par l’INRP (Paris) avec le concours de chercheurs suisses (IRDP, Neuchâtel) et bulgares. Editée par la Commission française pour l’Unesco, Paris
Стефанова П. (1999): Методика на чуждоезиковото обучение . Основни въпроси. Изд. ПАРАДИГМА, С., 152 с.

Стефанова П. (2007): Чуждоезиковото обучение. Учене, преподаване, оценяване. Изд. CIELA ,С., 220 с.

Стефанова П. (2007): Учебният комплекс по чужд език в теорията и практика на  чуждоезиковото обучение, изд. АНУБИС, С., 191 с.
Стефанова П. (2007): Чуждият език в началния етап на основната образователна степен, в сб. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Изд. FABER, В.Търново, с. 89 – 126

Стефанова П. (2008): Ранното чуждоезиково обучение в началния етап на основната образователна степен, в Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. Съставители: Т. Шопов, Л. Малинова, В. Вълканова. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски” С., 169 – 193
Stoicheva M., Stefanova P. (2011): Academic perspectives from Bulgaria. В: The Common European Framework of Reference: European and global perspectives on cultural politics and educational influences, Edited by Michael Byram and Lynne Parmenter, Council of Europe,'Platform of Resources and References for Plurilingual and Intercultural Education'AND Autobiography of Intercultural Encounters, 58-73. 
Стефанова П. (2011): Ръководството за преподавателя в учебния комплекс по съвременен език. Теоретичен модел. Изд. „Фараго”, С.., 165 с.
Стефанова П. (2015): Методика на обучението по съвременни езици, НБУ, С., 267 с.
Обществена дейност:
Главен редактор на сп. Чуждоезиково обучение (двумесечно научно-методическо списание, издение на МОМН) от 1996 до 2012 г.
Ръководител на департамент „Приложна лингвистика”  2002 – 2004 г.
Председател на програмен съвет на МП „Лингводидактика” 2003 – 2007 г.