ДепартаментРоманистика и германистика

Ръководител на департамент

 

Гл. ас. д-р Mагдалена Караджункова


 

e-mail: mkaradjounkova@nbu.bg

 

Име:  гл. ас. д-р Магдалена Караджункова

e-mail: mkaradjounkova@nbu.bg

Академична длъжност: главен асистент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, лексикология, теория и практика на превода

Допълнителни изследователски интереси в областта на: лексикография, лексикология и фразеология, езикознание: словообразуване

Възможности за експертиза в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, лексикология, теория и практика на превода

Преподавателски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, лексикология и фразеология

 

Гл. ас. д-р Магдалена Караджункова е ръководител на департамент „Романистика и германистика“ от 1 март 2017 г.

През 1988 г. завършва висше образование, специалност „Испанска филология“, в СУ „Св. Климент Охридски“. През 2005 г. записва редовна докторантура в Мадридския университет „Комплутенсе“, където през 2009 г. защитава докторска дисертация на тема „Преподаването на испанската лексика на учащи се с майчин език български: методика и практика. Речниковият запас в часа по испански език като чужд”.

 

Работи в НБУ като щатен преподавател от ноември 2011 г. Преподава в общообразователните курсове по испански език, както и в курсове към магистърска програма „Лингводидактика“, бакалавърска програма „Испанистика (испански език, култура и литература)“, бакалавърска програма „Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)“, майнър-програма „Приложен испански език“.

 

Участва в организацията и провеждането на изпитите ДЕЛЕ към НБУ.

 

От ноември 2013 г. д-р Магдалена Караджункова е главен асистент по съвременен испански език.

 

През април 2016 г. е гост-преподавател по програмата „Еразъм+“ в Педагогическия факултет на Мадридския университет „Комплутенсе“.

 

Научните й интереси са в областта на методиката на обучението по испански език, теорията и практиката на превода, лексикологията и фразеологията.

 

Д-р Магдалена Караджункова има публикации в научните издания на департамент „Романистика и германистика“ на НБУ, на катедра „Испанистика и Португалистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“, на националното издателство за образование и наука „Аз Буки“ към Министерство на образованието и науката, на Факултета по хуманитарни науки на Университета в Екстремадура, Испания.

 

Съставител е на два юбилейни сборника, издадени от НБУ – „Времената отлитат, написаното остава“ (2013 г.), посветен на доц. д-р Ани Леви и „В началото бе словото“ (2015 г.) в чест на проф. Мария Китова-Василева, д.н.

 

Участва с доклади в редица форуми, организирани от НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета във Валенсия, Испания.

 

Като преподавател от НБУ д-р Магдалена Караджункова е член на Национални комисии към Министерството на образованието и науката за оценяване на изпитните работи за държавни зрелостни изпити по испански език и за организиране и провеждане на регионалния и националния кръг на олимпиадата по испански език.

 

 

За контакт:

корпус 2, офис 201

тел: 02/8110 351; в. 22012

e-mail: mkaradjounkova@nbu.bg